Chứng minh thu nhập để bảo lãnh nhân thân

Category: Di trú mỹ, Tin tức

Chứng minh thu nhập để bảo lãnh nhân thân

CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG MINH MỨC THU NHẬP (INCOME) ĐỂ BẢO LÃNH NHÂN THÂN ĐỊNH CƯ

Tất cả các diện bảo lãnh nhân thân đều phải chứng minh khả năng tài chính (thu nhập) theo quy định của Luật di trú Mỹ. Rất nhiều trường hợp đã làm thủ tục bảo lãnh, nhưng không có đủ mức thu nhập, và cũng không thể nhờ được ai khác có đủ khả năng tài chính để đồng bảo trợ, nên hồ sơ bảo lãnh bị đóng, và nhân thân không thể được đi định cư.

Quy định về mức thu nhập và tài sản chứng minh khả năng tài chính để bảo lãnh nhân thân cũng khác phức tạp và khó hiểu. Chính vì vậy, đã có một số trường hợp, mặc dù có đủ khả năng tài chính để bảo lãnh, nhưng đã kê khai không chính xác vào mẫu đơn bảo trợ tài chính. Từ đó dẫn đến việc đơn bảo lãnh bị chậm trễ hoặc bị từ chối.

Chính vì những lý do trên, trong phạm vi bài viết này, FLAT WORLD sẽ liệt kê và phân tích chi tiết về mức thu nhập dùng để bảo lãnh nhân thân, các tài sản được xem là hợp pháp để dùng bảo lãnh, và cách thức tính toán mức thu nhập, cũng như quy định về người đồng bảo trợ để bảo lãnh nhân thân thành công sang định cư tại Mỹ.

bảo lãnh nhân thân, định cư mỹ, visa mỹ

I – Cách tính Mức thu nhập tối thiểu dùng để bảo lãnh nhân thân:
1. Các tiêu chí để tính mức thu nhập bảo lãnh:
Cách tính mức thu nhập tối thiểu dùng để bảo lãnh nhân thân được căn cứ theo 02 tiểu chí sau: Mức thu nhập của gia đình; và mức chuẩn nghèo theo quy định của Liên bang.

Mức thu nhập của gia đình sẽ căn cứ theo tổng số thành viên trong gia đình, bao gồm cả những người được bảo lãnh.

Như vậy, mức thu nhập tối thiểu dùng để bảo lãnh sẽ được tính bằng hoặc cao hơn  (= >) 125% của mức chuẩn nghèo tương ứng với tổng số thành viên trong gia đình.

2. Mức thu nhập tối thiểu cụ thể dùng để bảo lãnh quy định cho các tiểu bang trong năm 2015 và 2016:
Căn cứ mức Chuẩn Nghèo năm 2015 (việc bảo lãnh trong năm 2016 cũng áp dụng mức Chuẩn Nghèo này, cho đến khi có quy định mới), những trường hợp bảo lãnh nhân thân mà có mức thu nhập bằng hoặc lớn hơn các mức sau đây, thì đủ điều kiện để bảo lãnh nhân thân:
a. Đối với 48 tiểu bang đất liền, District of Columbia, Puerto Rico, The U.S. Virgin Islands, Guam, và Quần đảo Northern Mariana:
– Nếu gia đình có 2 người (đã bao gồm người bảo lãnh), thì mức thu nhập phải từ $19,912 trở lên. Tuy nhiên, nếu người bảo lãnh làm việc trong quân đội Mỹ, thì chỉ cần mức thu nhập từ $15,930 trở lên.
– Nếu gia đình có 3 người (đã bao gồm người bảo lãnh), thì mức thu nhập phải từ $25112 trở lên. Tuy nhiên, nếu người bảo lãnh làm việc trong quân đội Mỹ, thì chỉ cần mức thu nhập từ $20,090 trở lên.
– Nếu gia đình có 4 người (đã bao gồm người bảo lãnh), thì mức thu nhập phải từ $30,312 trở lên. Tuy nhiên, nếu người bảo lãnh làm việc trong quân đội Mỹ, thì chỉ cần mức thu nhập từ $24,250 trở lên.
– Nếu gia đình có 5 người (đã bao gồm người bảo lãnh), thì mức thu nhập phải từ $35,512 trở lên. Tuy nhiên, nếu người bảo lãnh làm việc trong quân đội Mỹ, thì chỉ cần mức thu nhập từ $28,410 trở lên.
– Nếu gia đình có 6 người (đã bao gồm người bảo lãnh), thì mức thu nhập phải từ $40,712 trở lên. Tuy nhiên, nếu người bảo lãnh làm việc trong quân đội Mỹ, thì chỉ cần mức thu nhập từ $32,570 trở lên.
– Nếu gia đình có 7 người (đã bao gồm người bảo lãnh), thì mức thu nhập phải từ $45,912 trở lên. Tuy nhiên, nếu người bảo lãnh làm việc trong quân đội Mỹ, thì chỉ cần mức thu nhập từ $36,730 trở lên.
– Nếu gia đình có 8 người (đã bao gồm người bảo lãnh), thì mức thu nhập phải từ $51,112 trở lên. Tuy nhiên, nếu người bảo lãnh làm việc trong quân đội Mỹ, thì chỉ cần mức thu nhập từ $40,890 trở lên.
– Từ trên 8 người, cứ tăng thêm 01 người thì cộng thêm $5,200 vào mức thu nhập tương ứng trên. Nếu làm trong quân độ Mỹ, thì cộng thêm $4,160.

b. Đối với tiểu bang Alaska:
– Nếu gia đình có 2 người (đã bao gồm người bảo lãnh), thì mức thu nhập phải từ $24,920 trở lên. Tuy nhiên, nếu người bảo lãnh làm việc trong quân đội Mỹ, thì chỉ cần mức thu nhập từ $19,920 trở lên.
– Nếu gia đình có 3 người (đã bao gồm người bảo lãnh), thì mức thu nhập phải từ $31,410 trở lên. Tuy nhiên, nếu người bảo lãnh làm việc trong quân đội Mỹ, thì chỉ cần mức thu nhập từ $25,120 trở lên.
– Nếu gia đình có 4 người (đã bao gồm người bảo lãnh), thì mức thu nhập phải từ $37,900 trở lên. Tuy nhiên, nếu người bảo lãnh làm việc trong quân đội Mỹ, thì chỉ cần mức thu nhập từ $30,320 trở lên.
– Nếu gia đình có 5 người (đã bao gồm người bảo lãnh), thì mức thu nhập phải từ $44,400 trở lên. Tuy nhiên, nếu người bảo lãnh làm việc trong quân đội Mỹ, thì chỉ cần mức thu nhập từ $35,520 trở lên.
– Nếu gia đình có 6 người (đã bao gồm người bảo lãnh), thì mức thu nhập phải từ $50,900 trở lên. Tuy nhiên, nếu người bảo lãnh làm việc trong quân đội Mỹ, thì chỉ cần mức thu nhập từ $40,720 trở lên.
– Nếu gia đình có 7 người (đã bao gồm người bảo lãnh), thì mức thu nhập phải từ $57,400 trở lên. Tuy nhiên, nếu người bảo lãnh làm việc trong quân đội Mỹ, thì chỉ cần mức thu nhập từ $45,920 trở lên.
– Nếu gia đình có 8 người (đã bao gồm người bảo lãnh), thì mức thu nhập phải từ $63,900 trở lên. Tuy nhiên, nếu người bảo lãnh làm việc trong quân đội Mỹ, thì chỉ cần mức thu nhập từ $51,120 trở lên.
– Từ trên 8 người, cứ tăng thêm 01 người thì cộng thêm $6,500 vào mức thu nhập tương ứng trên. Nếu làm trong quân độ Mỹ, thì cộng thêm $5,200.

c. Đối với tiểu bang Hawaii:
– Nếu gia đình có 2 người (đã bao gồm người bảo lãnh), thì mức thu nhập phải từ $22,912 trở lên. Tuy nhiên, nếu người bảo lãnh làm việc trong quân đội Mỹ, thì chỉ cần mức thu nhập từ $18,330 trở lên.
– Nếu gia đình có 3 người (đã bao gồm người bảo lãnh), thì mức thu nhập phải từ $28,887 trở lên. Tuy nhiên, nếu người bảo lãnh làm việc trong quân đội Mỹ, thì chỉ cần mức thu nhập từ $23,110 trở lên.
– Nếu gia đình có 4 người (đã bao gồm người bảo lãnh), thì mức thu nhập phải từ $34,862 trở lên. Tuy nhiên, nếu người bảo lãnh làm việc trong quân đội Mỹ, thì chỉ cần mức thu nhập từ $27,890 trở lên.
– Nếu gia đình có 5 người (đã bao gồm người bảo lãnh), thì mức thu nhập phải từ $40,837 trở lên. Tuy nhiên, nếu người bảo lãnh làm việc trong quân đội Mỹ, thì chỉ cần mức thu nhập từ $32,670 trở lên.
– Nếu gia đình có 6 người (đã bao gồm người bảo lãnh), thì mức thu nhập phải từ $46,812 trở lên. Tuy nhiên, nếu người bảo lãnh làm việc trong quân đội Mỹ, thì chỉ cần mức thu nhập từ $37,450 trở lên.
– Nếu gia đình có 7 người (đã bao gồm người bảo lãnh), thì mức thu nhập phải từ $52,787 trở lên. Tuy nhiên, nếu người bảo lãnh làm việc trong quân đội Mỹ, thì chỉ cần mức thu nhập từ $42,230 trở lên.
– Nếu gia đình có 8 người (đã bao gồm người bảo lãnh), thì mức thu nhập phải từ $58,762 trở lên. Tuy nhiên, nếu người bảo lãnh làm việc trong quân đội Mỹ, thì chỉ cần mức thu nhập từ $47,010 trở lên.
– Từ trên 8 người, cứ tăng thêm 01 người thì cộng thêm $5,975 vào mức thu nhập tương ứng trên. Nếu làm trong quân độ Mỹ, thì cộng thêm $4,780.

II – Những tài sản được xem là thu nhập hợp pháp để bảo lãnh nhân thân:
1. Thu nhập từ Tiền lương, tiền công:
Khi điền và nộp đơn bảo trợ tài chính, người bảo lãnh phải bảng lương (hay các giấy tờ chứng minh việc trả lương), cùng với bộ hồ sơ khai thuế thu nhập trong 03 năm gần nhất.

2. Tài sản sở hữu hợp pháp:
Các tài sản sở hữu hợp pháp được dùng để tính vào mức thu nhập bảo lãnh nhân thân bao gồm: nhà cửa, xe cộ, tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng, chứng khoán, … Người bảo lãnh phải có được các tài sản này thông qua các thức sở hữu hợp pháp như mua, được tặng cho, … Nếu được mua, thì phải từ nguồn tiền hợp pháp như tiền lương, …. Nếu được tặng cho, thì người tặng cho cũng phải chứng minh đã có được tài sản này một cách hợp pháp bằng những nguồn tiền hợp pháp.

Khi tính giá trị của các tài sản này để cộng vào thu nhập dùng để bảo lãnh, thì CHỈ ĐƯỢC CỘNG 20% ( ⅕) GIÁ TRỊ CỦA TÀI SẢN NÀY, CĂN CỨ THEO GIÁ THỊ TRƯỜNG ĐỂ CỘNG VÀO THU NHẬP BẢO LÃNH MÀ THÔI!

3. Các tài sản, hay thu nhập hợp pháp bên ngoài nước Mỹ (tại Việt Nam, …) cũng có thể dùng để tính vào mức thu nhập bảo lãnh.

III – Những người có thể làm người bảo trợ, đồng bảo trợ tài chính:
1. Người bảo lãnh:
Người bảo lãnh phải thỏa mãn các điềi kiện sau đây thì mới được bảo trợ tại chính:
– Là công dân Mỹ, thường trú nhân, và các diện công dân khác (nationals);
– Từ đủ 18 tuổi trở lên. Trong trường hợp con bảo lãnh cha mẹ, anh chị em bảo lãnh cho nhau, thì phải từ đủ 21 tuổi trở lên;
– Sống trong lãnh thổ Mỹ hay các vùng lãnh thổ thuộc Mỹ;
– Có mức thu nhập tối thiểu theo quy định.

2. Người đồng bảo trợ:
Trong trường hợp người bảo lãnh không có hay không đủ mức thu nhập để bảo lãnh, thì có thể nhờ người khác đồng bảo trợ tài chính. Có 03 trường hợp đồng bảo trợ tài chính sau đây:
a. Những người có tên trên hồ sơ khai thuế thu nhập, bao gồm người phụ thuộc, người khai thuế chung (có thể ở chung nhà với người bảo lãnh hoặc không). Trong trường hợp này, thu nhập của những người trên đây được cộng chung vào với thu nhập của người bảo lãnh để tính mức thu nhập tối tối thiểu dùng để bảo lãnh. Người bảo lãnh và người đồng tài trợ khai chung trong 01 form bảo trợ tài chính.
b. Những người không đứng tên trên hồ sơ khai thuế thu nhập, nhưng ở chung nhà với người bảo lãnh (không nhất thiết phải là người thân có quan hệ huyết thống). Trong trường hợp này, thu nhập của những người này cũng được công chung với thu nhập của người bảo lãnh để tính mức thư nhập tối thiểu dùng để bảo lãnh. Người bảo lãnh và người đồng tài trợ khai chung trong 01 form bảo trợ tài chính.
c. Những người không thuộc các trường hợp a. và b. trên (trường hợp này thường là bạn bè, người quen, …). Trong trường hợp này, mức thu nhập của người đồng bảo trợ phải được tính riêng như đối với người bảo lãnh, và người đồng bảo trợ phải điiền vào nộp 01 đơn bảo trợ tài chính riêng.

3. Mỗi người bảo lãnh chỉ được nhờ tối đa 02 người đồng bảo trợ tài chính, và những người đồng bảo trợ tài chính này có thể chia sẽ việc bảo trợ cho người được bảo lãnh.

IV – Những lưu ý:
– Người bảo lãnh nên huy động tất cả các nguồn thu nhập để chứng minh việc bảo trợ tài chính càng nhiều hơn mức tối thiểu càng tốt. Nếu mức thu nhập của người bảo lãnh gần với mức quy định tối thiểu, thì Lãnh sự quán có thể từ chối cấp visa định cư cho nhân thân vì sợ khi sang Mỹ những người này có thể xin tiền trợ cấp chính phủ và trở thành gánh nặng cho xã hội.

– Bởi vì Sở Di trú chi quan tâm đến mức tư nhập tối thiểu vào thời điểm bảo lãnh, nên người bảo lãnh có thể tìm 01 công việc tạm thời có trả lương cao (trong vài tháng trong thời gian điền đơn bảo trợ tài chính) để có mức thu nhập cao chứng minh với Sở Di trú, sau đó có thể ngừng công việc tạm thời này.

– Các khoản thu nhạp từ tiền lương, tiề công, hay tài sản đều phải kèm theo chứng cứ chứng minh tính hợp pháp.

V – Tránh nhiệm pháp lý của người bảo lãnh, người đồng bảo trợ tài chính đối với người được bảo lãnh:
Theo quy định của Luật Di trú, người bảo lãnh, người đồng bảo trợ tài chính phải chịu trách nhiệm tài chính đối với người được bảo lãnh trong tất các các trường hợp trong thời gian 05 năm kể từ ngày người được bảo lãnh đến Mỹ. Người bảo lãnh, người đồng bảo trợ tài chính cũng phải chịu trách nhiệm tài chính trong thời gian nêu trên trong trường hợp vợ chồng đã ly hôn.

Mặc vậy, một số tiểu bang vẫn cấp phúc lợi xã hội (medicaid, Food Stamp, …) cho những người ở Mỹ dưới 05 năm, bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, người tàn tật, …

Bài viết liên quan:

VISA ĐẦU TƯ EB5

VISA QUẢN LÝ L1

CÁC DIỆN VISA KHÔNG ĐỊNH CƯ KHÁC

Chia sẻ: